Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING THEE BEWUST

 

1. Algemeen

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. Deze Algemene Verordening Gegevensescherming (AVG) wordt op z’n Engels ook wel de General Data Protecion Regulation (GDPR) genoemd. Met deze Europese regelgeving wordt de privacywetgeving in alle Europese landen nagenoeg gelijk getrokken.

2. Is de AVG/GDPR van toepassing op onze webshop Thee Bewust?

Belangrijk bij deze vraag is of er sprake is van verwerking van persoonsgegevens. Onder verwerken wordt verstaan het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken of wissen van persoonsgegevens. Om een bestelling te kunnen leveren is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen. De AVG is voor Thee Bewust dus van toepassing.

3. Welke persoonsgegevens mag Thee Bewust verwerken?

In principe is er geen beperking aan het soort of aantal persoonsgegevens dat je mag verzamelen of verwerken. Thee Bewust moet voor de verwerking van iedere soort persoonsgegevens echter wel een geldige reden hebben. Voor onze webwinkel zijn er vier grondslagen op basis waarvan persoonsgegevens mogen worden verzameld.

-          Verwerken van gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst,

-          Verwerken van gegevens om aan een wettelijke verplichting te voldoen,

-          Verwerken van gegevens vanwege een gerechtvaardigd belang,

-          Verwerken van gegevens na toestemming van de klant.

3.1       Verwerken van gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst.

Voor Thee Bewust is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken, omdat deze noodzakelijk zijn om een bestelling te kunnen leveren, maar ook om de klant tijdig via e-mail op de hoogte te brengen van de status van de bestelling. Ook wordt met de klant via e-mail of telefonisch contact opgenomen voor overleg bijvoorbeeld over afwijkende leveringstijden.

3.2       Verwerken van gegevens na toestemming van de klant.

Bij een bestelling via de webshop wordt de klant gevraagd of deze wel of niet een nieuwsbrief wilt ontvangen. Thee Bewust maakt geen gebruik van direct marketing en zal uitsluitend haar klanten die hebben aangegeven de nieuwsbrief te willen ontvangen, de nieuwsbrief doen toekomen.

4. Welke verplichtingen heeft Thee Bewust tegenover haar klanten

4.1        Welke persoonsgegevens van klanten worden verzameld:

              De navolgende persoonsgegevens worden door Thee Bewust verzameld:

             - geslacht
             - voornaam, tussenvoegsel en achternaam
             - adres, huisnummer, postcode, woonplaats en land
             - telefoon, mobiel en e-mail
             - wel of niet ontvangen van de nieuwsbrief.

4.2        Wat is het doel waarvoor de persoonsgegevens door Thee Bewust worden verzameld?

             Thee Bewust gebruikt de persoonsgegevens uitsluitend om:
             - bestellingen te kunnen leveren en
             - voor overleg met de klant bij afwijkingen tijdens bestellingen.

4.3        Informatie over de wijze van inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens.
             Alle klanten kunnen Thee Bewust eenvoudig bereiken; telefonisch (0321-323394 / 06-44458333) of via e-mail ( theebewust@outlook.com). I.v.m. beveiligingen en wachtwoorden van de site, kunnen de klanten alleen inzage krijgen                in hun gegevens op de locatie van Thee Bewust. Bij correcties of verandering van klantgegevens worden deze gegevens op verzoek  door Thee Bewust gecorrigeerd, nadat een verzoek daartoe via e-mail of schriftelijk is ontvangen.              In voorkomend geval zal Thee Bewust ter verificatie telefonisch contact opnemen met de indiener van het verzoek.

             De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het opstellen van de factuur en de levering van de bestelling zijn gegevens die tevens voortvloeien uit een fiscale bewaarplicht zoals debiteuren- en crediteuren administratie. De                      bewaartermijn van deze gegevens is 7 jaar (wettelijke verplichting).

             Thee bewust is niet in het bezit van de bankgegevens van haar klanten. De betalingen van de klanten lopen via de internetbank Mollie B.V.

 

4.4        Derde partijen.

Thee Bewust deelt haar klantgegevens met drie servicediensten, webshop provider “Starteenwinkel B.V.”, pakketservice “SendCloud B.V.” en betalingsprovider “Mollie B.V.”. De doorgifte van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Bijgevoegd treft U aan:

-          De verwerkersovereenkomst tussen Thee Bewust (verwerkingsverantwoordelijke) en Starteenwinkel B.V. (verwerker),

-          De aangepaste algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2018 inclusief de verwerkingsvoorwaarden SendCloud B.V. 2018 en

-          De Privacyverklaring van Mollie B.V.

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd hoe Thee Bewust omgaat met uw persoonsgegevens. Wij zullen samen met voornoemde “derde” partijen zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan. Voor vragen kunt u ons altijd bellen of mailen.

Thee Bewust
R. Goossens
Boterbloemweide 8
8255JS Swifterbant

Tel.: 0321-323394 / 06 44458333
E-mail: theebewust@outlook.com

 

Privacyverklaring Mollie 

Als financiële instelling verwerkt Mollie een grote hoeveelheid gegevens van klanten en consumenten die, door digitaal een product of dienst af te nemen bij de klant, gebruikmaken van de dienstverlening van Mollie. Zowel deze klant als de consument zijn voor Mollie van onschatbare waarde. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de klant en de consument, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Mollie dan ook van groot belang.

1. Persoonsgegevens die door Mollie worden verwerkt:  

Mollie verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van Mollie en/of omdat u deze gegevens zelf aan Mollie verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Mollie, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u als klant gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

*                      Uw voor- en achternaam;

*                      Uw geboortedatum;

*                      Uw geboorteplaats;

*                      Uw nationaliteit;

*                      Uw adresgegevens;

*                      Uw telefoonnummer;

*                      Uw e-mailadres;  Uw IP-adres;

*                      Uw internetbrowser en apparaat type;

*                      Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en  telefonisch.

Als u als consument (betaler) gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

*                      Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);
                       
Uw IP-adres;

*                      Uw internetbrowser en apparaat type;

*                      In sommige gevallen, uw voor- en achternaam;

*                      In sommige gevallen, uw adresgegevens;

*                      In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen bij onze klant;

*                      Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Als u gebruikmaakt van de website(s)van Mollie, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt;

*                      Uw locatiegegevens;

*                      Uw gegevens over uw activiteiten op de website(s);

*                      Uw IP-adres;

*                      Uw internetbrowser en apparaat type.

2.   Verwerkt Mollie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Anders dan de verwerking van betalingen, zijn de website(s) en de dienstverlening van Mollie niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van       bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Mollie verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft Mollie op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Mollie kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Mollie ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Mollie worden verwerkt.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Mollie onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Mollie u contact op te nemen via info@moliie.com of +31 20 820 20 70. Mollie zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

3.   Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Mollie verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

Als u gebruikmaakt van de dienstverlening van Mollie worden uw persoonsgegevens verwerkt:

   Voor het beoordelen van uw aanvraag;

   Voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst;

   Voor het verwerken van betalingen;

   Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst;

   Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, bijvoorbeeld door het identificeren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) strafbare gedragingen;  Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;

   Voor het trainen en beoordelen van de medewerkers van Mollie;

   Voor het vastleggen van bewijs;

   Teneinde vast te stellen dat Mollie daadwerkelijk contact heeft met u als klant of een van uw (rechtsgeldig) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie;

   Teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen als financiële instelling, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

Als u gebruikmaakt van de websiteCs)van Mollie worden uw persoonsgegevens verwerkt:

   Voor het aanmaken van een persoonlijke omgeving (dashboard) op de website(s) van Mollie;

   Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijke omgeving;

 Voor het analyseren van uw gedrag op de website(s) van Mollie teneinde daarmee de website(s) te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

   Voor het analyseren van uw surfgedrag over de website(s) van Mollie op basis waarvan Mollie producten en diensten afstemt op uw behoefte;

   Voor analyses ten behoeve van statistische en wetenschappelijke doeleinden;

   Voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, bijvoorbeeld door het identificeren, onderzoeken, voorkomen en actief bestrijden van (pogingen tot) strafbare gedragingen;

   Teneinde te voldoen aan wettelijke verplichtingen als financiële instelling, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft).

Indien Mollie uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciële, doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet Mollie dit alleen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

 

4.   Hoe lang bewaart Mollie uw persoonsgegevens?

Mollie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Mollie ontvangt in het kader van de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Mollie uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan vijf jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beëindiging van de overeenkomst.

5.   Deelt Mollie uw persoonsgegevens met derden?

Mollie deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Mollie, sluit Mollie een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt Mollie ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Mollie blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van Mollie. In dat geval zal Mollie dat alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

6.   Hoe analyseert Mollie uw websitebezoek?

Mollie maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Mollie wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Mollie gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor Mollie in staat is de website(s) te optimaliseren. Anderzijds maakt Mollie gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Mollie u eigen op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Afmelden voor cookies

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Op de website(s) van Mollie worden ook cookies geplaatst door derden, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Meer informatie hierover vindt u in het Cookiestatement.

7. Uw rechten

IJ hebt het recht de persoonsgegevens die Mollie van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Mollie deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@mollie.com. Wel stelt Mollie vooraf graag vast dat dit verzoek van uw afkomstig is. Mollie vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart is gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Mollie zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Klachten

Indien u van mening bent dat Mollie uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Mollie op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit

Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8.       Beveiliging van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Mollie van groot belang. Mollie neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Voor het melden van mogelijke problemen met de beveiliging van de systemen van Mollie, is een Responsible Disclosure Policy beschikbaar gesteld.

9.       Verantwoordelijkheden van Mollie

Mollie treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, (EU) 2016/679. Mollie stelt zich op dit standpunt omdat Mollie als financiële instelling:

   bepaalt welke persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor een correcte uitvoering van een betaling;

   bepaalt voor welke andere doeleinden de persoonsgegevens mogen worden verwerk zolang deze doeleinden in overeenstemming zijn met het doel waarvoor de persoonsgegevens door Mollie werden verkregen;  zelfstandig moet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld op grond van de Wet financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft) en het Burgerlijk

Wetboek;  zelfstandig algemene voorwaarden heeft opgesteld die direct van toepassing zijn op de klant en de consument. De gegevensverwerking is door Mollie gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1449126.

10.Functionaris Gegevensbescherming

Mollie heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FC) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door Mollie, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.

Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door Mollie wordt gewaarborgd, stuur dan een mail naar compliance@mollie.com ter attentie van de heer M. Polder.

Amsterdam, 17 december 2017

Algemene voorwaarden SendCloud B.V. 2018

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

SendCloud: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: SendCloud onderdeel gevestigd aan de Insulindelaan 115, 5642 CV te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 60316721;

Diensten: de diensten die in het kader van de overeenkomst aan de klant worden geleverd;

Product: het product dat SendCloud in het kader van de overeenkomst aan de klant levert, zoals, maar zeker niet beperkt tot, verzending en verpakkingsmaterialen;

Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met SendCloud een overeenkomst aangaat;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen SendCloud en de klant;

Website: de website www.SendCloud.nl, die door SendCloud wordt beheerd.

Artikel 2 Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen SendCloud en de klant waarop SendCloud deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SendCloud voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken_ Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig ziJn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SendCloud en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.

vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. SendCloud is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar offerte, mailings of op de website. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is SendCloud daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. Een samengestelde prijsopgave verplicht SendCloud niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Verstrekte offertes en prijslijsten dienen door de klant vertrouwelijk te worden behandeld.

Artikel 4 Registratie, gegevens van de klant en inlogcodes

Om gebruik te kunnen maken van diensten dient de klant zich via de website te registreren. Nadat SendCloud de klant heeft goedgekeurd, ontvangt de klant een bevestigingsmail en kan de klant gebruik maken van de diensten. Alle gegevens die de klant tijdens de registratie aan SendCloud verstrekt dienen juist en volledig te zijn. De klant dient door SendCloud verstrekte inlogcodes vertrouwelijk en met zorg te behandelen en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. SendCloud kan er nimmer aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogccdes van de klant.

Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst

De diensten die SendCloud levert staan duidelijk op de website omschreven. SendCloud zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. SendCloud is slechts gehouden tot uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door SendCloud verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door SendCloud gewenst, heeft verstrekt.

SendCloud heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen.

Voor de levering van de diensten is SendCloud afhankelijk van de dienstverlening van PostNL of DHL. SendCloud is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door de dienstverlening van PostNL, DHL, Bpost of een andere vervoerder. SendCloud is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud de website tijdelijk buiten gebruik te stellen.

Artikel 6 Meerkosten

Indien de overeenkomst op verzoek van de klant wordt uitgebreid of gewijzigd of indien er sprake is van onvoorziene omstandigheden, dan kan dat tot meerkosten leiden. De klant wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de meerkosten- SendCloud zal pas een aanvang maken met de werkzaamheden die de meerkosten met zich meebrengen nadat de klant daarmee akkoord is gegaan, tenzij er sprake is van een noodgeval.

Artikel 7 Levering

De klant dient via de website SendCloud in het bezit te stellen van de adresgegevens van de ontvanger(s). Nadat SendCloud deze gegevens heeft ontvangen, krijgt de klant via SendCloud zo spoedig mogelijk de beschikking over de digitale adresetiket(ten). De door SendCloud opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten, zoals de kosten voor opslag, voor zijn rekening. Eventuele verzendkosten die betrekking hebben op aan de klant geleverde producten worden apart aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 8 Wijziging bedrijfsgegevens

Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres of e-mailadres van de klant wijzigt, dient de klant daaraan voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw factuuradres of zijn nieuw e-mailadres schriftelijk of via de e-mail aan SendCloud mede te delen.

Artikel 9 Verplichtingen van de klant

De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan SendCloud aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk ziJn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan SendCloud ter beschikking worden gesteld.

De klant is zelfverantwoordelijk voor apparatuur en overige benodigdheden, zoals een printer en een internetverbinding, welke vereist zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst.

Indien de klantgegevens aan SendCloud ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door SendCloud voorgeschreven specificaties. De klant is gehouden SendCloud onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn. De klant vrijwaart SendCloud voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

De klant zal alle medewerking verlenen aan SendCloud welke redelijkerwijze van hem verwacht kan worden bij/ten behoeve van het leveren van de dienst. Indien de klant niet aan zijn verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn alle kosten die SendCloud daardoor heeft moeten maken voor rekening van de klant.

Artikel 10 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. De klant dient de tarieven van SendCloud niet aan derden bekend te maken.

Artikel 11 Prijzen en vergoedingen

Alle genoemde prijzen of tarieven zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, tarieven van DHL of PostNL etc.

Indien na totstandkoming van de overeenkomst in een of meer van de hierboven genoemde kostprijsfactoren een wijziging plaatsvindt, is SendCloud gerechtigd haar prijzen of tarieven aan te passen. De klant wordt hiervan tijdig schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. Indien de klant niet akkoord gaat met de aangepaste prijzen of tarieven, dan staat het de klant vrij geen gebruik meer te maken van de diensten van SendCloud. Toeslagen van de betreffende derde partijen waarmee SendCloud samenwerkt worden achteraf doorberekend aan de klant.

Artikel 12 Betaling

De klant dient de van SendCloud ontvangen facturen te betalen binnen 8 dagen na de factuurdatum. Facturatie geschiedt per 14 dagen achteraf. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant, na door SendCloud ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van SendCloud op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 SendCloud Plus abonnement

Wanneer de klant zich aanmeldt voor het SendCloud plus abonnement, stemt de klant er mee in onmiddellijk toegang te krijgen tot SendCloud Plus. Het abonnement zal automatisch doorlopen wanneer deze niet beëindigd wordt door de klant. Het is mogelijk SendCloud Plus maandelijks op te zeggen. Annuleert de klant het abonnement voor de maandelijkse factuurdatum, dan worden er geen abonnementskosten in rekening gebracht op de eerstvolgende factuur. Zegt de klant SendCloud Plus op na de maandelijkse factuurdatum, dan geeft de klant SendCloud toestemming om de abonnementskosten in rekening te brengen.

Gratis trial

-                  Het SendCloud Plus abonnement start met een gratis proefperiode. De klant kan SendCloud plus gratis proberen voor gedurende 14- dagen, of zoals anders aangegeven tijdens het aanmelden.

-                  SendCloud zal aan het einde van de gratis proefperiode kosten voor het maandelijkse abonnement in rekening brengen., tenzij het abonnement voor het einde van de proefperiode wordt geannuleerd. Om de kosten en einddatum van de proefperiode te bekijken dient de klant zich in te loggen bij SendCloud, de 'abonnementen' tab te bekijken via instellingen.

Betaling

-                  Betaaltermijn: de abonnementskosten voor SendCloud Plus en alle andere kosten die in rekening gebracht kunnen worden in combinatie met het gebruik van SendCloud Plus. zoals belasting en mogelijke transactiekosten worden maandelijks in rekening gebracht met ingang van de kalenderdag die correspondeert met de start van het abonnement Het SendCloud Plus abonnement start op de eerstvolgende dag na afloop van de 14-daagse proefperiode.

-                  Betaling: Wanneer een betaling niet succesvol heeft kunnen plaatsvinden, veroorzaakt door het verlopen van de betaaltermijn, onvoldoende saldo, of enige ander reden, en wanneer het abonnement niet geannuleerd is, behoudt SendCloud het recht om toegang tot de dienstverlening te weigeren totdat de betaling voldaan is.

-                  Annulering: SendCloud Plus kan ten alle tijden geannuleerd worden door handmatig het plan te deactiveren onder het tabblad "plans" in het SendCloud panel. Zodra de de-activatie is voltooid, zijn de SendCloud Plus features niet meer beschikbaar in het SendCloud Panel.

Het is mogelijk toegang te behouden tot de SendCloud Plus features tot de einddatum van het abonnement, her-activeer het abonnement. Zorg er vervolgens voor dat het abonnement wordt gedeactiveerd voordat de volgende factureringsperiode wordt gestart. Er kan geen credit worden aangevraagd voor eventuele gebruiksperiode van gedeeltelijke maanden. Als het plan wordt geannuleerd, stopt het abonnement automatisch aan het eind van de huidige factuurperiode. - Wijzigingen in de abonnementskosten en bijbehorende diensten: SendCloud behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen aan de abonnementskosten en/of bijbehorende diensten. Doorgevoerde wijzigingen zullen niet eerder van toepassing zijn dan 30 dagen na communicatie hiervan.

Artikel 14 Overmacht

SendCloud is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien SendCloud daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt ("overmacht"). Omstandigheden zoals bedoeld in het vorige lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend: storingen in de verbindingen van en met het internet, transportvertragingen, stakingen, uitsluitingen, overheidsmaatregelen, het door vervoerders, leveranciers en/of ander derden tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van ingeschakelde derden welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst, alsmede iedere andere situatie waarop SendCloud geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

In geval van overmacht zal SendCloud vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel SendCloud als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of typfouten bevatten. SendCloud kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals

o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden; enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.  

SendCloud is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat SendCloud is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

SendCloud is niet aansprakelijk voor eventuele schade doordat de klant het adresetiket verkeerd heeft gebruikt.

SendCloud is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het product, aan andere zaken of aan personen, door bijvoorbeeld verkeerd, ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzing van het product. In geen geval is SendCloud aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is bestemd.

Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door SendCloud geleverde product, sluit SendCloud iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.

SendCloud garandeert niet dat de website vrij is van storingen. De klant erkent dat de dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. SendCloud zal pogen een volledige continuïteit van de dienst te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen. SendCloud is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de website.

SendCloud aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van SendCloud in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

SendCloud is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Indien SendCloud aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SendCloud beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van SendCloud gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SendCloud beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SendCloud of haar ondergeschikten.

Artikel 16 Klachten en verjaring

Klachten behoren binnen bekwame tijd nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant schriftelijk of via de e-mail bij SendCloud te zijn ingediend. Indien een klacht gegrond is, dan dient de klant SendCloud de gelegenheid te geven om alsnog de werkzaamheden te verrichten zoals overeengekomen of om een vervangend product te leveren. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden dan wel het leveren van een nieuw product niet meer mogelijk of zinvol is, zal SendCloud slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14 van deze algemene voorwaarden. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens SendCloud vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens SendCloud kan aanwenden.

Artikel 17 Opschorting en ontbinding

SendCloud is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt_ Voorts is SendCloud bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.      

SendCloud is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst SendCloud ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

SendCloud is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SendCloud op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien SendCloud de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van

SendCloud, totdat alle vorderingen die SendCloud op de klant heeft of zal verkrijgen, volledig zijn betaald.

Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van SendCloud te bewaren.

SendCloud is gerechtigd de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de klant aanwezig zijn terug te nemen indien de klant in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. De klant zal SendCloud te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de producten en/of ter uitoefening van de rechten van SendCloud.

Artikel 19 intellectuele eigendomsrechten

Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de website, de programmatuur en waar het door SendCloud aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij SendCloud. Het is de klant niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

Artikel 20 Beveiliging en internet

SendCloud zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar SendCloud kan ter zake geen garantie geven.

Artikel 21 Slotbepalingen

Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziende versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Op elke overeenkomst tussen SendCloud en de klant is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en SendCloud worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar SendCloud gevestigd is, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

 Verwerkingsvoorwaarden SendCloud B.V. 2018

Deze verwerkingsvoorwaarden (hierna de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle Diensten (als hierna gedefinieerd) van SendCloud B.V. (hierna "SendCloud").

Elke onderneming, bedrijf of andere partij die een account heeft op het SendCloud platform of op andere wijze gebruik maakt van de Diensten (hierna de "Klant") zal worden geacht de Voorwaarden onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd.

In het kader van deze Voorwaarden zal de Klant worden aangemerkt als de Verantwoordelijke en SendCloud als de Verwerker.

Overwegende

Gelet op artikel 28 van Verordening (EU) 2016/679 (AVG), zullen deze Voorwaarden van toepassing zijn op alle Diensten die SendCloud levert aan de Klant alsmede de afspraken tussen partijen weergeven met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens van de

Klant.

1. Definities

"AVG", betekent Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 April 2016 inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;

"Betrokkene", betekent een natuurlijk persoon wiens Persoonsgegevens worden verwerkt door SendCloud;

"EER", betekent de Europese Economische Ruimte;

"Data Lek", betekent een niet-geautoriseerde of onrechtmatige Verwerking, openbaarmaking van of toegang tot Persoonsgegevens van de Klant; onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies of wijziging van Persoonsgegevens van de Klant;

"Diensten", betekent elke activiteit die wordt geleverd of uitgevoerd door SendCloud voor de Klant, met betrekking tot het gebruik van: SendCloud.com; SendCloud.nl; SendCloud.be; panel.sendcloud.sc; shipping-portal.com, en andere gerelateerde diensten die worden aangeboden of gehost door SendCloud;

"Persoonsgegeven", heeft de betekenis uiteengezet in Artikel 4 van de AVG; "Persoonsgegevens van de Klant", betekent alle persoonsgegevens van de Klant die worden verwerkt door SendCloud of derden onder instructie van SendCloud in verband met de Diensten;

"Privacy Shield", betekent het EU-V.S. raamwerk dat ondernemingen voorziet van een wijze om te voldoen aan privacy verplichtingen wanneer zij persoonsgegevens versturen vanuit de EU aan de Verenigde Staten;

"Sub-verwerker", betekent elke partij of entiteit die aangewezen is door of namens SendCloud om Persoonsgegevens van de Klant te verwerken.

"Verantwoordelijke", heeft de betekenis uiteengezet in Artikel 4 van de AVG;

"Verwerker", heeft de betekenis uiteengezet in Artikel 4 van de AVG;

Alle termen die hierboven niet zijn gedefinieerd hebben dezelfde betekenis als in de AVG, en gerelateerde termen zullen op gelijke wijze worden uitgelegd.

Bij het ter beschikking stellen van Diensten aan de Klant, kan SendCloud Persoonsgegevens van de Klant verwerken namens de Klant. Partijen komen in dat verband de volgende voorwaarden overeen met betrekking tot de Persoonsgegevens van de Klant en zullen ieder te goeder trouw handelen.

2, Toepassing en duur van de voorwaarden

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Persoonsgegevens van de Klant die door SendCloud worden verwerkt in relatie tot de Diensten. SendCloud mag erop vertrouwen dat de persoon die deze Voorwaarden accepteert, gerechtigd is dit te doen in naam van de Klant. De Voorwaarden blijven van kracht tot, en vervallen automatisch op het moment dat, alle Persoonsgegevens van de Klant worden verwijderd, zoals beschreven in artikel 11 van de Voorwaarden (Verwijdering of teruggave van Persoonsgegevens).

3.   Verwerking van persoonsgegevens

3.1            SendCloud zal Persoonsgegevens van de Klant uitsluitend verwerken met het oog op het verbeteren en ter beschikking stellen van Diensten aan de Klant. SendCloud zal

Persoonsgegevens van de Klant alleen verwerken namens de Klant en in overeenstemming met deze Voorwaarden en de gedocumenteerde instructies van de Klant, tenzij anders vereist door de relevante wet waaraan SendCloud is onderworpen.

3.2            SendCloud zal zich houden aan alle toepasselijke wetten inzake gegevensbescherming bij de Verwerking van Persoonsgegevens van de Klant.

3.3            SendCloud zal de Klant onverwijld informeren indien, naar het oordeel van SendCloud, een opdracht van Klant met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens van de Klant, inbreuk maakt op relevante gegevensbeschermingswetgeving en / of deze Voorwaarden, tenzij de toepasselijke wetgeving dit verbiedt.

4.   Beveiligingsmaatregelen en geheimhouding

4.1            SendCloud zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen en handhaven om Persoonsgegevens van de Klant te beschermen tegen een Data Lek. U kunt het Privacybeleid van SendCloud hier inzien voor meer informatie.

4.2            Onze beveiligingsmaatregelen omvatten, maar zijn niet beperkt tot maatregelen ter bescherming van Persoonsgegevens van de Klant; het vermogen om de voortdurende vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van verwerkingssystemen en diensten te waarborgen; het vermogen om de tijdige beschikbaarheid en toegang tot Persoonsgegevens van de Klant te herstellen na een incident; en het regelmatig testen / beoordelen / evalueren van de effectiviteit van toegepaste maatregelen om de veiligheid van de Verwerking te waarborgen.4.3 SendCloud zal passende stappen ondernemen om de naleving van de veiligheidsmaatregelen door de personen die bevoegd zijn om de

Persoonsgegevens van de Klant te verwerken, te verzekeren. In dit kader zullen alle personen die geautoriseerd zijn om Persoonsgegevens van de Klant te verwerken gebonden zijn aan vertrouwelijkheid of een wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid hebben.

4.4 SendCloud draagt er zorg voor dat alleen de personen die bevoegd zijn om

Persoonsgegevens van de Klant te verwerken toegang krijgen tot deze gegevens en alleen voor zover noodzakelijk om Diensten aan de Klant te leveren en verbeteren.

5.   Sub- Verwerking

5.1            SendCloud zal alleen een Sub-verwerker aanwijzen voor enige verwerkingsactiviteiten op grond van deze Voorwaarden indien die Sub-verwerker zich binnen de EER of de Verenigde Staten van Amerika bevindt (op voorwaarde dat een dergelijke Amerikaanse partij voldoet aan het Privacy Shield). In alle andere gevallen zal SendCloud de Klant informeren alvorens een Sub-verwerker te gebruiken en de Klant het recht verlenen om geen verdere Diensten te ontvangen door haar account te verwijderen.5.2 De Klant verklaart zich akkoord met de Sub-verwerkers zoals online beschikbaar op (zie Sub-verwerkers vanaf 10 mei 2018). Daarnaast machtigt de Klant in het algemeen het gebruik van andere derden als Subverwerkers, zolang dergelijke partijen worden aangesteld in overeenstemming met de regels die in deze bepaling zijn vastgelegd. SendCIoud zal de lijst met Sub-verwerkers bijwerken en de Klant hiervan in kennis stellen in het geval dat een nieuwe Sub-verwerker wordt aangesteld.

5.3 Met betrekking tot iedere Sub-verwerker, zal SendCloud ervoor zorgen dat:

5.1.1     Een dergelijke opdracht wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst of middels een andere geschreven rechtshandeling:

5.1.2     De verplichtingen zoals neergelegd in deze Voorwaarden en onder artikel 28 (3) van de AVG-mutatis mutandis worden opgelegd aan de Sub-verwerker;

5.1.3     Sub-verwerker Persoonsgegevens van de Klant verwerkt in overeenstemming met toepasselijke technische en organisatorische maatregelen krachtens deze Voorwaarden en Artikel 32 van de AVG;

5.4 SendCloud is verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens van de Klant door een Sub-verwerker- Dit is niet van toepassing op carrier-gerelateerde aansprakelijkheden, zoals beschreven in de SendCloud Algemene Voorwaarden.

6, Rechten van betrokken

6.1 SendCloud stelt de Klant op verzoek in staat om de verwerking van Persoonsgegevens van de Klant te openbaren, te corrigeren, te verwijderen, te beperken, en om

Persoonsgegevens van de Klant te exporteren conform deze Voorwaarden.6.2 Verzoeken van Betrokkene

6.2.1     In geval een Betrokkene een verzoek doet met betrekking tot Persoonsgegevens van de Klant, zal SendCloud Betrokkene ondersteunen bij het indienen van zijn / haar verzoek bij de Klant, die op dergelijke verzoeken zal reageren.

6.2.2     SendCloud zal de Klant helpen bij het voldoen aan haar verplichting om te reageren op verzoeken van Betrokkene om de uitoefening van de rechten van Betrokkene mogelijk te maken, zoals vastgelegd in Hoofdstuk III van de AVG.

7. Delen van data

7.1 Persoonsgegevens van de Klant worden uitsluitend door SendCloud en / of aangestelde Sub-verwerkers verwerkt: (i) binnen de EER; of (ii) de Verenigde Staten van Amerika (op voorwaarde dat een dergelijke Amerikaanse partij voldoet aan het Privacy Shield); of (iii) in een door de Europese Commissie erkend land dat Persoonsgegevens een passend beschermingsniveau biedt.7.2 Wanneer SendCloud door Klant is toegestaan om

Persoonsgegevens van de Klant over te dragen aan een ontvanger of land buiten de EER of de Verenigde Staten van Amerika, (op voorwaarde dat een dergelijke Amerikaanse partij voldoet aan het Privacy Shield); en het gegevensbescherming systeem van een dergelijk land is (i) niet erkend door de Europese Commissie als een voldoende beschermingsniveau voor Persoonsgegevens; of (ii) valt niet onder een geschikt kader of certificering die door de relevante autoriteiten of rechtbanken wordt erkend als een voldoende niveau van bescherming van Persoonsgegevens, dan zal SendCloud standaardcontractbepalingen implementeren (krachtens het besluit van de Europese Commissie van 5 februari 2010 betreffende standaardcontractuele bepalingen).

8. Data lek

8.1 In het geval van een Data Lek dat van invloed is op Persoonsgegevens van de Klant, zal SendCloud de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen van de inbreuk. SendCloud neemt onmiddellijk maatregelen om de inbreuk te stoppen en eventuele nadelige gevolgen te beperken.8.2 SendCloud zal de Klant ondersteunen bij het waarborgen van de naleving van wettelijke verplichtingen om de inbreuk te melden aan een toezichthoudende autoriteit of Betrokkene van de Data Lek op de hoogte brengen overeenkomstig de Artikelen 33 en 34 van de AVG.

9.      Impact assessments

9.1           SendCloud zal de Klant assisteren bij het uitvoeren van impact assessments, inclusief overleg met toezichthoudende autoriteiten of andere bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten, om te voldoen aan de verplichtingen zoals uiteengezet in de Artikelen 35 en 36 van de AVG, of gelijkwaardige bepalingen van enige andere wetgeving inzake gegevensbescherming.

10. Register van verwerkingsactiviteiten

10.1       SendCloud houdt een register bij van haar verwerkingsactiviteiten met betrekking tot deze Voorwaarden en de Persoonsgegevens van de Klant, in overeenstemming met de vereisten zoals vastgelegd in Artikel 30 van de AVG.10.2 SendCloud zal dergelijke gegevens op verzoek onverwijld aan Klant ter beschikking stellen.

11. Verwijdering of teruggave van persoonsgegevens

11.1       Persoonsgegevens van de Klant worden binnen twaalf maanden nadat ze zijn opgenomen in het SendCloud-systeem gepseudonimiseerd.

11.2       De Klant kan te allen tijde SendCloud vragen om haar account te sluiten en / of alle Persoonsgegevens van de Klant schriftelijk te verwijderen. In dat geval zal SendCloud alle Persoonsgegevens van de Klant verwijderen binnen zes (6) maanden na het verzoek. SendCloud kan eerdere verwijdering niet ondersteunen, aangezien deze gegevens mogelijk vereist zijn voor een adequate voorziening van de Diensten.

11.3       De bepalingen van dit artikel 11 zijn onderworpen aan de EU- of EU-wetgeving van de lidstaten met betrekking tot de opslag en bewaring van Persoonsgegevens.

12 Audit

12.1 De Klant, of een derde die handelt onder instructie van de Klant, heeft het recht om op eigen kosten een audit uit te voeren, met betrekking tot de gegevensbeveiliging en privacy procedures van SendCloud, de naleving daarvan, deze Voorwaarden en de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, voor zover betrekking hebbende op de Verwerking van Persoonsgegevens van de Klant. De Klant kan verlangen dat SendCloud aantoont dat deze procedures worden nageleefd in plaats van of in aanvulling op het uitvoeren van een dergelijke audit.

13. Aanspakelijkheid

13.1  De aansprakelijkheid van SendCloud, onder deze Voorwaarden of bij wet, zal te allen tijde beperkt zijn tot het bedrag dat wordt gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van SendCloud. Indien deze aansprakelijkheidsverzekering niet voorziet in voldoende dekking, dan is de aansprakelijkheid van SendCloud te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de Klant heeft betaald aan SendCloud voor de betreffende Diensten in het betreffende kalenderjaar.

14. Afsluitende voorwaarden

14.1  Deze Voorwaarden en de uitleg daarvan wordt beheerst door Nederlands recht.

14.2  leder dispuut met betrekking tot de Voorwaarden zal worden beslecht door de Nederlandse rechter, welke exclusief bevoegd zal zijn om over de kwestie te oordelen tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

14.3  Toekomstige wijzigingen van deze Voorwaarden zullen schriftelijk worden vastgelegd. Zulke wijzigingen zullen worden neergelegd in een update van deze Voorwaarden.

14.4  Mocht een bepaling van de Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan blijven de overige Voorwaarden geldig en van kracht. De ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt (i) zo nodig gewijzigd om de geldigheid en afdwingbaarheid ervan te waarborgen, met behoud van de bedoelingen van de partijen of, indien dit niet mogelijk is, (ii) geconstrueerd op een manier alsof het ongeldige of niet-afdwingbaar deel daarin nooit was vervat.

 

    

Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst maakt integraal onderdeel uit van de afspraken tussen Partijen overeengekomen op 17-04-2018 (hierna: "de Overeenkomst").

Partijen

VOF Goossens, gevestigd aan de Boterbloemweide 8 te Swifterbant, ingeschreven bij de Kamer van

Koophandel onder nummer 56521898 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw Yvonne Goossens (hierna: "Verwerkingsverantwoordelijke");

 Starteenwinkel BV gevestigd aan de Wilhelminalaan IC te Purmerend, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37158921 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer/mevrouw D. Van Marle (hierna: "Verwerker");

in aanmerking nemende dat

•      Verwerkingsverantwoordelijke met zijn klanten een overeenkomst heeft gesloten en Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van die overeenkomst Verwerker in wenst te schakelen;

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker ten behoeve van het voorgaande een Overeenkomst hebben gesloten op 20-7-2015 (U heeft een contract van een half jaar welke automatisch verlengd wordt met een opzegtermijn van 3 maanden), teneinde doel verwerking;

De doeleinden die met de Verwerking van Persoonsgegevens door Starteenwinkel worden nagestreefd zijn de navolgende: Met het upgraden van het pakket bieden wij jou de dienst om gebruik te maken van ons platform waarbij jij je eigen webwinkel kunt inrichten en beheren  Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst aangemerkt kan worden als Verwerker in de zin van artikel I sub e van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: "AVG");

•      Verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt wordt als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 1 sub d van de AVG;

     Waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hiermee persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a van de AVG bedoeld worden;

•      Verwerkingsverantwoordelijke de doeleinden en middelen aanwijst voor de verwerking en waarvoor de hierin genoemde voorwaarden gelden;

•      Verwerker hiertoe bereid is en tevens bereid is de verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de AVG na te komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;

 De AVG aan de Verwerkingsverantwoordelijke de plicht opleggen om ervoor zorg te dragen dat Verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;  De AVG daarnaast aan de Verwerkingsverantwoordelijke de plicht opleggen om toe te zien op de naleving van die maatregelen;

•      Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de AVG, hun rechten en plichten schriftelijk wensen vast te leggen middels deze Verwerkersovereenkomst (hierna: "Verwerkersovereenkomst");

 Waar in deze Verwerkersovereenkomst gerefereerd wordt aan bepalingen uit de AVG, per 25 mei 2018 de corresponderende bepalingen uit de AVG worden bedoeld.

zijn als volgt overeengekomen

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1 Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Verwerkersovereenkomst teneinde doel verwerking te bereiken en die doeleinden die met nadere instemming zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

1.2 De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de Overeenkomst (zullen) worden verwerkt, en de categorieën betrokkenen van wie deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

1.3 De Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

1.4 Verwerkingsverantwoordeiijke staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens  onder één van de vrijstellingen onder de Wbp of AVG valt, of wanneer dit niet het geval is een melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens plaats heeft gevonden. Vanaf het moment dat de AVG op 25 mei 2018 van toepassing wordt, staat Verwerkingsverantwoordelijke ervoor in dat zij een register zal bijhouden van de onder deze Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht en/of registerplicht.

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1 Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wbp en de AVG, worden gesteld aan het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker vanuit diens rol.

2.2         Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door hem genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

2.3 De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker.

2.4 Het verwerken van persoonsgegevens door Verwerker zal nimmer met zich meebrengen dat de databases van Verwerker worden verrijkt met de gegevens afkomstig uit de datasets van Verwerkingsverantwoordelijke tenzij het de gegevens in geaggregeerde, niet herleidbare, vorm betreft. In dat geval is het Verwerker toegestaan deze gegevens voor eigen overige doeleinden te gebruiken.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1 Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker daarnaast toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte, mits er door de Europese Commissie is vastgesteld dat dit land een passend beschermingsniveau waarborgt of er door Verwerker met de betreffende derde partij buiten de Europese Economische Ruimte een EC Model Contract is gesloten.

3-2 Verwerker zal de persoonsgegevens niet verwerken in landen buiten de Europese

Economische Ruimte waarvan niet door de Europese Commissie is vastgesteld dat deze een passend beschermingsniveau waarborgen of er een EC Model Contract mee is gesloten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerkingsverantwoordelijke mag aan deze toestemming nadere voorwaarden verbinden Verwerkingsverantwoordelijke.

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1         De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een (semi)geautomatiseerde omgeving.

4.2         Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van

Venwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Verwerkingsverantwoordelijke.

4.3         Verwerkingsverantwoordelijke staat er voor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van derden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1. Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van persoonsgegevens, op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van een derde met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

5.2. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker de

Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde derden. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om tegen enige, door Verwerker ingeschakelde derden, bezwaar te maken. Wanneer

Verwerkingsverantwoordelijke bezwaar maakt tegen door de Verwerker ingeschakelde derden, zullen Partijen onderling in overleg treden om hiertoe tot een oplossing te komen.

5.3. Verwerker zorgt er in ieder geval voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn overeengekomen. Verwerker staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

6.1 Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

6.2 Verwerker zal zich inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

6.3 Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien hij zich er van heeft verzekerd dat de vereiste

beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht

7-1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen, dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om

Verwerkingsverantwoordeiijke daarover onverwijld dan wel uiterlijk binnen achtenveertig (48) uur te infomeren naar aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het tek daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

7.2.       Verwerkingsverantwoordelijke zal zorgdragen voor het voldoen aan eventuele (wettelijke) meldplichten. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

73.       De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

de datum waarop het tek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden;  wat de (vermeende) oorzaak is van het lek);  wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;  de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Verwerker of bij een door hem ingeschakelde derde of onderaannemer;  het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);  een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt, inclusief het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;  of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt voor onbevoegden;  wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen van het lek te beperken;  contactgegevens voor de opvolging van de melding.

Artikel 8. Rechten van betrokkenen

8.1 In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan

Verwerkingsverantwoordelijke en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen.

Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Verwerkingsverantwoordelijke hulp benodigd heeft van de Verwerker voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, dan kan de Verwerker hiervoor kosten in rekening brengen.

Artikel 9. Geheimhoudingsplicht

9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

10.1. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van afle punten uit deze Verwerkersovereenkomst.

10.2. Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker. De door verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke, en maximaal eens per jaar plaats.

10.3. Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal er zorg voor dragen dat de audit een zo min mogelijk bedrijfsverstorend effect op de overige werkzaamheden van Verwerker veroorzaakt.

10.4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

10.5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Verwerkingsverantwoordelijke gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren derde altijd door Verwerkingsverantwoordelijke zullen worden gedragen.

Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1 Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

           11.2 De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.

11.3 Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse schriftelijke instemming.

           11.4 Na beeindiging van de Verwerkersovereenkomst vernietigt Verwerker de van

Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeenkomen.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1     De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

            12.2      Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de

             Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de rechtbank die ook bevoegd is in het kader van de Overeenkomst te oordelen.

12.3    Indien één of meer bepalingen van de Verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig blijken te zijn, zal de Verwerkersovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen

Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Persoonsgegevens

Verwerker zal in het kader van de Overeenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken van categorie betrokkenen in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

Jij als onze klant, de verwerkingsverantwoordelijke  Order- en inkomsten overzicht van de webshop

*                       NAW gegevens

              E-mailadres

*                       Telefoonnummer

              Faxnummer      

               IBAN nummer

              Naam rekeninghouder

*                       Bedrijfsnaam

              KVK nummer

*                       IP adres

            BTW nummer

*                       Geregistreerde domeinnamen

                    E-mailadressen die een notificatie van een geplaatste order ontvangen

Klanten van jou als verwerkingsverantwoordelijke

               NAW gegevens

              Bedrijfsnaam

       Telefoonnummer

             E-mailadres

             KVK nummer

      BTW nummer  (P adres

Overige gegevens:

- Of zij geïnteresseerd zijn in het ontvangen van een nieuwsbrief

 - Ervaringen die worden ingevuld nav een geplaatste order

-  Geplaatste opmerkingen

Wordt de order door klanten van jou als verwerkingsverantwoordeiijke afgeleverd op een ander adres? Dan worden ook de volgende gegevens geregistreerd:

- NAW gegevens afleveradres van klanten van jou als verwerkingsverantwoordelijk                

- Bedrijfsnaam

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke. overleggen alsdan over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

           12.4      Indien de privacywetgeving wijzigt, zullen partijen meewerken deze

            Verwerkersovereenkomst aan te passen teneinde aan deze wetgeving te kunnen (blijven) voldoen

12.5     In gevat van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:

a.     de Overeenkomst;

b.     deze Verwerkersovereenkomst;

c.      de Algemene Voorwaarden van Verwerker;

d.     eventuele aanvullende voorwaarden.