Algemene voorwaarden

Open in pdf

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Theebewust.
Theebewust is een handelsnaam van VOF Goossens, gevestigd aan de Boterbloemweide 8, 8255JS, SWIFTERBANT (KvK56521898). Deze versie is geldig vanaf 01 augustus 2015.
 

1. Algemeen
1.1 Theebewust is een handelsnaam van VOF Goossens. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Theebewust. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Theebewust. De algemene voorwaarden zijn als pdf-bestand te downloaden op de site.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leveringsvoorwaarden akkoord gaat. Theebewust behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene- of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Theebewust erkend.
1.4 Theebewust garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Gegevensbeheer
2.1 Indien u een bestelling plaatst bij Theebewust, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Theebewust. Theebewust houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet aan derden verstrekken.
2.2 Theebewust respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
2.3 De afnemer is zelf verantwoordelijk voor het invullen of aanpassen van de factuur- en verzendgegevens en dienen deze tijdig uiterlijk voor de bestelling door te geven aan Theebewust. De afnemer is daarom aansprakelijk voor de kosten verbonden aan een verkeerde zending als gevolg van onzorgvuldige verzendgegevens.

3. Levering
3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Theebewust bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar, dan wel om andere redenen vertraging heeft opgelopen of een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.3 Aan de leveringsplicht van Theebewust zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan, zodra de door Theebewust geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.4 Alle op de internetsite van Theebewust genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend,


4. Prijzen
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of als gevolg van schommelingen op de valutamarkt dan wel onvoorziene prijsstijgingen op de grondstoffenmarkt.
4.2 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de website zijn in Euro’s inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
4.4 Verzendingen vanaf een bedrag van EURO 20,00 inclusief BTW worden franco verstuurd aan de afnemer binnen Nederland en België.
4.5 Prijzen gelden voor aflevering op één adres in Nederland of België. Aflevering in het buitenland anders dan België uitsluitend op aanvraag.


5. Zichttermijn/ herroepingsrecht
5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (art.7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) op bedenktijd van 14 werkdagen met opgave van redenen te retourneren mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Theebewust heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Theebewust. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Theebewust er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komen geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5.2 Indien meerdere goederen zijn besteld en deze in deelzendingen worden geleverd gaat de bedenktijd van 14 werkdagen in na de levering van het/de laatste product(en).
5.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële- en/of grondstoffenmarkt, waarop de leverancier geen invloed heeft.
- goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.


6. Garantie
6.1 Theebewust garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur, zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Theebewust komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Theebewust is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer alvorens over te gaan tot terugzending aan Theebewust, deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Theebewust. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan Theebewust schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele ongebruikte verpakking voorzien van originele labels (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Theebewust gegrond worden bevonden, zal Theebewust naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande, dat de aansprakelijkheid van Theebewust en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken.
6.5 Theebewust is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van afnemer.
6.6 Deze garantie geldt niet indien A) en zolang de afnemer jegens Theebewust in gebreke is; B) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Theebewust en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; C) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Theebewust zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Theebewust slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Theebewust gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Theebewust kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Theebewust en een klant komt tot stand nadat een bestellingopdracht door Theebewust op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Theebewust behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.: o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Theebewust gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht
10.1 Theebewust is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer, storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Theebewust, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Theebewust behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schortenen is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd, dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Theebewust gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Theebewust bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Eigendom van alle door Theebewust aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Theebewust zolang de afnemer de vorderingen van Theebewust uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Theebewust wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3.92 BW.
11.2 De door Theebewust geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijke en onherroepelijk toestemming aan Theebewust of een door Theebewust aan te stellen derde om in alle gevallen waarin Theebewust haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
11.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Theebewust zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
11.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Theebewust.

12. Intellectueel eigendom
12.1 De afnemer dient alle intellectueel eigendomsrechten welke rusten op de geleverde producten van Theebewust geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Theebewust mag de afnemer geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij of zij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.